Procedura Ochrony Dzieci

W związku z posiadaniem przez Wioskę Wakacyjną Glamila „Procedur Ochrony Dzieci” prosimy, aby gość przebywający w naszym ośrodku z osobą małoletnią posiadał dokument potwierdzający, że jest on osobą dorosłą mająca prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem oraz, aby dziecko posiadało dokument weryfikujący jego tożsamość (legitymacja, paszport, dowód).

Warunki rezerwacji i anulacji pobytu
w Wiosce Wakacyjnej Glamila

Procedura rezerwacji

Termin pobytu należy uzgodnić z recepcją Wioski Wakacyjnej Glamila, telefonicznie.: numer telefonu 780 109 523 ,za pośrednictwem maila: glamilaglamp@gmail.com, przez stronę internetową www.glamila.pl lub za pośrednictwem partnerów / platform rezerwacyjnych.

Rezerwację uznaje się za potwierdzoną przez recepcję Wioskę po wpłaceniu zaliczki w wysokości 40% przewidywanych kosztów pobytu.
W dniu otrzymania zaliczki recepcja Wioski wystawia Klientowi fakturę zaliczkową potwierdzającą dokonanie wpłaty zaliczki na rezerwowany pobyt. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury zaliczkowej na innego Nabywcę niż wpłacający zaliczkę, jest zobowiązany poinformować o tym recepcję Wioski przed wpłaceniem zaliczki, podając wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury. Brak informacji od Klienta w tym zakresie, na etapie wpłacania zaliczki spowoduje, że faktura zaliczkowa zostanie wystawiona na osobę/firmę, która zaliczkę wpłaciła.
Faktura końcowa/rozliczeniowa wystawiana po zakończeniu pobytu w Wiosce może być wystawiona wyłącznie na tego samego Nabywcę, któremu wystawiono fakturę zaliczkową. Zmiana danych Nabywcy po wystawieniu faktury zaliczkowej NIE JEST MOŻLIWA! Nie jest także możliwe korygowanie wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych i ponowne wystawianie ich na innego Nabywcę

Procedura rezerwacji

W przypadku anulacji dokonanej powyżej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu zwracamy całość (100%) wpłaconej zaliczki.
W przypadku anulacji dokonanej pomiędzy 30-tym a 15-tym dniem przed planowanym rozpoczęciem pobytu zwracamy 50% wpłaconej zaliczki, a 50% zatrzymujemy, jako koszt anulacji rezerwacji.
W przypadku anulacji dokonanej później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu wpłaconej zaliczki nie zwracamy.
Nie podlegają zwrotowi także zaliczki wpłacone do rezerwacji dokonanych później niż 15 dni przed rozpoczęciem pobytu.
W przypadku nagłego wyjazdu lub rezygnacji z części pobytu (skrócenia pobytu) już w trakcie jego trwania, Wioska nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty za zadeklarowany i opłacony wcześniej, a niewykorzystany okres pobytu.
Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej przez recepcję Wioski rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat.
Każda niezrealizowana rezerwacja (brak pojawienia się Gościa w Wiosce w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do godziny 8.00), upoważnia Wioskę jednostronnie do zerwania zawartej z Gościem umowy, tj. anulowania dokonanej rezerwacji, z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. Wpłacona przez Gościa zaliczka na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, NIE podlega zwrotowi.